ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Sprzedaż lokali

Najemcy, którzy złożyli wniosek o wykup lokalu do dnia 31.12.2008 r.

Zgodnie z § 5 ust. 6 uchwały nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25.02.2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014-2018 (ze zm.), uprawnienia wynikające z treści uchwały Nr XLV/532/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 17.10.2000 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, w tym uprawnienie do bonifikat od ceny sprzedaży lokalu, obowiązują w odniesieniu do wniosków o wykup lokalu złożonych przez najemców do dnia 31.12.2008 r.

Powyższe uprawnienie zachowują również:

  • najemcy, którzy do dnia 31.12.2008 r. złożyli wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego, a następnie w drodze zamiany, bądź poprzez przyjęcie oferty lokalu zamiennego zawarli umowę najmu innego lokalu mieszkalnego pod warunkiem, że wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego złożyli w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu lokalu, tj. od dnia objęcia tego lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym,
  • najemcy, którzy wstąpili w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego i złożyli wniosek po 31.12.2008 r., pod warunkiem, że zmarły najemca złożył wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego do dnia 31.12.2008 r.,
  • najemcy, którzy do dnia 31.12.2008 r. złożyli wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego, a następnie na skutek zaległości w płatności czynszu utracili tytuł prawny do lokalu i po spłacie całości zadłużenia zawarto z nimi ponownie umowę najmu na czas nieoznaczony, pod warunkiem ponowienia wniosku o sprzedaż lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu lokalu, tj. od dnia podpisania protokołu, w którym określono stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w przedmiocie najmu instalacji i urządzeń wraz z załączoną punktową kartą lokalu

Informacja o zasadach sprzedaży Wniosek o sprzedaż lokalu

Indywidualne bonifikaty

W dniu 12.11.2015 r. weszła w życie podjęta przez Radę Miasta Poznania w dniu 20.10.2015 r. uchwała Nr XVIII/226/VII/2015 zmieniająca uchwałę nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25.02.2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014-2018. Zgodnie z przepisem § 5 ust. 9a znowelizowanej uchwały najemcy, którzy nie złożyli wniosku o sprzedaż lokali do dnia 31.12.2008 r. lub utracili uprawnienia do bonifikat, gdy z przyczyn przez nich zawinionych nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży lokalu w terminie wyznaczonym przez właściwy organ, mogą złożyć wniosek o sprzedaż lokalu z bonifikatą wraz z uzasadnieniem zawierającym opis sytuacji, w związku z którą nie złożyli wniosku, bądź utracili uprawnienia do bonifikat, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • zamieszkują w budynku wybudowanym przed 1990 r., w którym udział Miasta stanowi nie więcej niż 50% udziału w nieruchomości wspólnej i w którym prowadzona jest sprzedaż lokali,
  • zamieszkują w lokalu przez okres dłuższy niż 25 lat, przy czym przez okres ten należy rozumieć łącznie okres posiadania tytułu prawnego do lokalu lub jego części i wspólnego zamieszkiwania z poprzednim najemcą – osobą bliską (zstępnym, wstępnym, pełnoletnim rodzeństwem, osobą przysposabiającą lub przysposobioną, osobą, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim), a do okresu zamieszkiwania najemcy dokonującego zakupu lokalu zalicza się również okres zamieszkiwania w tym lokalu jego wstępnych posiadających tytuł prawny do przedmiotowego lokalu.

Informacja o zasadach sprzedaży – indywidualne bonifikaty Wniosek o sprzedaż lokalu

Mieszkania policyjne

W dniu 10.11.2016 r. weszła w życie podjęta przez Radę Miasta Poznania w dniu 18.10.2016 r. uchwała Nr XXXVI/611/ VII/2016 w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Uprawnienie do bonifikat przysługuje niżej wymienionym grupom osób, które tytuł prawny do zajmowanego lokalu uzyskały w drodze przekształcenia istniejących stosunków prawnych w najem na czas nieoznaczony i które wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego, na podstawie ww. uchwały, złożą do dnia 30.06.2017 r.:

  • policjantom w służbie stałej;
  • policjantom zwolnionym ze służby, o których mowa w art. 98 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.);
  • osobom wskazanym w art. 29 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 708).

Powyższe uprawnienie zachowują najemcy, którzy prawo do lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji Policji uzyskali do dnia 31 grudnia 2008 r., chyba że po tej dacie wstąpili z mocy prawa, jako: małżonek osoby uprawnionej, jej osoba bliska (to jest: wstępny, zstępny, rodzeństwo, osoba przysposobiona albo przysposabiająca) bądź osoba, która pozostawała z uprawnionym faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim, w prawo do lokalu mieszkalnego, jakie ich poprzednik uzyskał do dnia 31 grudnia 2008 r.

Informacja o zasadach sprzedaży – mieszkania policyjne Wniosek o sprzedaż lokalu

Budynki mieszkalne 1-lokalowe

W dniu 11.07.2013 r. weszła w życie uchwała Nr LI/786/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18.06.2013 r. w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednolokalowymi stanowiącymi w całości przedmiot najmu, będących własnością Miasta Poznania, oraz określenia zasad ich sprzedaży. W przypadku sprzedaży przez Miasto Poznań nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 1-lokalowym, stanowiącym w całości przedmiot najmu, pierwszeństwo w jego nabyciu przysługuje osobie fizycznej, która jest najemcą nieruchomości, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony Bonifikaty przysługują pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2014 r. Bonifikaty zachowują również najemcy, którzy wstąpili w stosunek najmu budynku 1-lokalowego po zgonie najemcy na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, nawet jeżeli złożą wniosek po 31 grudnia 2014 r., pod warunkiem, że zmarły najemca złożył wniosek do dnia 31 grudnia 2014 r.

Informacja o zasadach sprzedaży – nieruchomości gruntowe zabudowane 1-lokalowym budynkiem mieszkalnym Wniosek o sprzedaż nieruchomości – budynki 1-lokalowe

Lokale w trybie przetargu nieograniczonego

Istnieje możliwość nabycia w drodze przetargu nieograniczonego lokalu komunalnego zwolnionego do dyspozycji wynajmującego, jeżeli zostanie podjęta decyzja o wyborze takiego sposobu zagospodarowania opróżnionego lokalu. Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali stanowiących własność Miasta Poznania, a informacje o nich zamieszczane są w prasie, wywieszane w siedzibie Urzędu Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17) i Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania (ul. Gronowa 20) oraz publikowane są na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Poznania http://bip.poznan.pl

Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego znajduja się pod adresem – LINK

Data wydruku: 26.03.2019 09:14